KOLEKSYON AN KREYÒL – PREZANTASYON DETAYE AK GID POU PWOFESÈ KREYÒL

https://ankreyol.net
Gid pou sèvi ak koleksyon An kreyòl la nan kou kreyòl : metòd pedagojik, ribrik, resous, elatriye. Enfèmasyon pou pwofesè kreyòl.
Koleksyon An kreyòl - Aprann ak kè kontan, Anseye ak kè poze!

Manuel d'enseignement du créole haïtien. Présentation de la collection An kreyòl et guide pédagogique pour les professeurs de créole.

VOKABILÈ KREYÒL – CHIF 0-9

https://ankreyol.net
Videyo pou aprann chif an kreyòl ayisyen, soti zewo rive nan nèf.
Vidéo pour aprendre les chiffres de zéro à neuf en créole haïtien.
Video to learn the numbers from zero to nine in Haitian Creole.
Video para aprender los números de cero a nueve en criollo haitiano.
Vídeo para aprender os números de zero a nove em crioulo haitiano.