Pwopoze yon kontni

Ou kapab pibliye yon atik sou ankreyol.net si w se yon lengwis, yon pwofesè kreyòl oswa yon etidyan lengwistik k ap travay sou kreyòl.

Nou ofri w yon espas pou w pibliye fwi rechèch ou. Konsa, plis moun ap konnen travay w ap fè e w ap kontribiye pou travay refleksyon sou lang kreyòl la vanse.

W ap jis voye pwopozisyon w lan sou fòma Word nan adrès contact[@]ankreyol.net. N ap reponn ou nan yon delè ki pa depase yon semèn pou nou fè w konnen si nou aksepte pibliye atik ou a. Li posib pou nou mande w fè yon ti koreksyon si nou jije sa nesesè anvan nou pibliye atik la.

N ap tann atik pa w la !

Pataje pòs la