Fòm ak plas detèminan defini an kreyòl ayisyen

Detèminan defini ki akonpaye non yo plase apre non an. Si non an gen yon konpleman, detèminan defini an ap plase apre konpleman non an. Detèminan defini kreyòl la ka parèt sou plizyè fòm. Pou sengilye, fòm oral yo se « a » ak « la » e fòm nazal yo se « an », « lan » ak « nan ». Pou pliryèl, sèl fòm detèminan defini an se « yo ». Kilè yo itilize chak fòm detèminan defini sengilye yo ?

An kreyòl, fòm detèminan defini sengilye a varye dapre kontèks fonik la, sa vle di dapre son ki nan vwazinay detèminan an. Kòm detèminan defini an plase apre non an, e menm apre konpleman non an, fòm li ap varye selon son ki fini non an oswa son dènye mo ki fini gwoup konpleman non an.

Si mo a fini ak yon vwayèl oral oswa ak demi-vwayèl UI, detèminan an ap fran fòm « a ».

Si mo a fini ak yon konsòn oral oswa ak demi-vwayèl W ak Y, detèminan an ap pran fòm « la ».

Si mo a fini ak yon vwayèl nazal, detèminan an ap pran fòn « an ».

Si mo a fini ak yon konsòn nazal, detèminan an ap pran fòm « nan ».

Si mo a fini ak yon konsòn oral oswa ak demi-vwayèl Y, men gen yon vwayèl nazal ki vini anvan konsòn oral la, detèminan an ap pran fòm « lan ».

Egzanp

Lari a.

p la.

Bonbon an.

Kizin nan.

Lanp lan.

Egzèsis

 

Sous : Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an, # 1.2 : Detèminan.

Pataje pòs la