« Pifò » oswa « Pi fò » ?

Lè w ap ekri kreyòl, ou ka ekri « pifò » kole oswa « pi fò » dekole. Kilè epi poukisa ou dwe kole l oubyen ou pa dwe kole l ?

Tèm « pifò » a, lè l tou kole, se yon detèminan kantite ki mache ak yon non. Pa egzanp, ou ka di : « Pifò moun ap dakò ak sa ». Ou te ka ranplase detèminan pifò a ak yon lòt detèminan tankou tout oswa anpil. Lè sa a, fraz la t ap tounen : « Tout moun ap dakò ak sa » oswa « Anpil moun ap dakò ak sa ».

Lè tèm « pi fò » a dekole, se yon lòt kalite konstriksyon li ye. Nan ka sa a, nou gen 2 eleman ki fè pati 2 kategori mòfosentaksik diferan. Premye a, pi, se yon advèb modifikatè ki sèvi pou esprime konparezon. Nou jwenn li nan fraz tankou : « Mwen pi gran pase w » oswa « Se sa a ki pi bèl ». Dezyèm nan, fò, se yon adjektif kalifyan. Nan yon fraz tankou : « Ou pi fò pase m », advèb pi a modifye adjektif fò a pou fè yon konparezon.

Pou plis detay, gade nan liv Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an nan paj 42 ( Detèminan kantite ki plase anvan non an) ak nan paj 46 (Degre ak konparezon nan adjektif kalifyan yo).

Pataje pòs la