Move zanmi kreyòl-fransè : Vye/Vieux

Pifò mo kreyòl soti nan lang fransè. Mo sa yo chanje fòm pou adapte yo ak fonksyonman sistèm son lang kreyòl la. Anpil fwa, mo a chanje sans tou lè l travèse nan kreyòl la. Se sa k fè nou jwenn plizyè move zanmi kreyòl fransè. Tèm move zanmi oswa fo zanmi an se yon tèm lengwistik ki konsène yon mo ki egziste nan de lang diferan e nan chak lang sa yo menm mo sa a gen de sans diferan. Li enpòtan nan zafè tradiksyon pou w konn move zanmi yo pou evite entèferans.

Fich lengwistik sa ap prezante move zanmi « vye » an kreyòl ak « vieux/vielle » an fransè.

An kreyòl, adjektif « vye » a vle di pa bon. Pa egzanp, yon vye machin se yon machin ki pa bon, k ap bay pwoblèm toutan; yon vye moun, se yon moun ki mechan.

An fransè, adjektif « vieux » a vle di ansyen. Pa egzanp, « Un vieux musicien » vle di yon mizisyen ki la lontan, ki granmoun; « un vieux vélo » vle di yon bekàn ki la lontan.

Pou w tradui « un vieux musicien », ou dwe di : « yon ansyen mizisyen » olye w di « *yon vye mizisyen ». Pou w tradui « un vieux vélo », ou dwe di : « yon ansyen bekàn » olye w di « *yon vye bekàn ».

Remak : an kreyòl, adjektif vye a gen sans ansyen tou nan espresyon « vye granmoun » kote li kalifye yon moun ki granmoun anpil. Men, si ou di yon vye moun, li pa gen menm sans sa a, jan nou te esplike sa pi wo a.

Pataje pòs la