Mak tan ak aspè an kreyòl ayisyen – Dezyèm pati : « Ta », « T apral », « T ava », « Annou / Ann »

Mak tan ak aspè yo se yon seri mo ki endike nan ki moman aksyon y ap pale de li a fèt (tan an) epi fason moun k ap pale a wè dewoulman aksyon an (aspè a). Men kisa mak tan ak aspè yo esprime an kreyòl ayisyen.

Ta

Li esprime yon anvi, yon swèt, yon kondisyon oswa yon posiblite.

Egz.        Si m te gen kòb, m ta achte yon machin pou ou.

 

T apral, t ava

De mak  tan ak aspè sa yo esprime yon aksyon nan pase ki t apral fèt apre yon lòt aksyon.

Egz.        Mwen t apral pati lè lapli a kòmanse tonbe a.

Si lapli pa t ap tonbe, m t ava al wè moun yo.

 

An nou / An n

Pou mak tan ak aspè An nou ak fòm rakousi An n nan, moun k ap pale a wè aksyon an nan kòmansman l. Li sèvi pou yon demann oswa yon envitasyon moun k ap fè l la enplike ladan l tou.

Egz.        An n ale.

 

Egzèsis sou fich lengwistik sa a. Teste konesans ou!

 

Pou w aprann kilè pou w itilize lòt mak tan ak aspè yo, gade fich lengwistik ki gen tit Mak tan ak aspè an kreyòl ayisyen – Premye pati : « ap », « pral », « te », « t ap »

Sous : Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an, # 1.9, 17.1.2 ak 17.1.3

Pataje pòs la