Mak tan ak aspè « T ap »

An kreyòl ayisyen, mak tan ak aspè (MTA) « t ap » la sèvi pou de tan konjigezon : pase kontinye ak kondisyonèl pase. Menmsi MTA a gen menm fòm nan nan toulede tan sa yo, li pa vle di menm bagay.

Eksplikasyon

An kreyòl ayisyen, mak tan ak aspè (MTA) « t ap » la sèvi pou de tan konjigezon : pase kontinye ak kondisyonèl pase. Menmsi MTA a gen menm fòm nan nan toulede tan sa yo, li pa vle di menm bagay.
Pou tan pase kontinye a, MTA a fòme ak « te » ki eksprime pase epi « ap » ki eksprime aspè diratif. Kidonk MTA t ap la  se fòm rakousi pou  « te ap ».
Pou tan kondisyonèl pase a, MTA a fòme ak « ta » ki eksprime kondisyon epi « ap » ki eksprime aspè pwospektif. Nan ka sa a, MTA t ap la se fòm rakousi « ta ap ».

Egzanp

Mwen t ap bale kay la lè pòt la frape a. (Pase kontinye)

Mwen t ap bale kay la si bale a pa t kase. (Kondisyonèl pase)

 

Egzèsis sou fich lengwistik sa a. Teste konesans ou

Sous : Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an, # 1.9, 17.1.2 ak 17.1.3

Pataje pòs la