Kou lekti ak ekriti pou moun ki pale kreyòl

Èske ou mal pou li kreyòl paske ou pa t aprann li kreyòl nan lekòl ? Kou sa a ap fè ou fò nan li kreyòl ak nan ekri kreyòl. W ap metrize sistèm òtograf kreyòl la ak règ sou fason pou w ekri mo kreyòl yo.

Kantite tan kou a dire

Kou a gen 5 leson k ap dire 5 semèn. Chak semèn, w ap ka suiv yon leson.

 

Jan kou a dewoule

W ap ka koute konvèsasyon moun ki pale kreyòl ak kèk estrè videyo. N ap voye dokiman pou ou avan oswa apre chak leson pou w ka travay. W ap gen yon pwofesè w ap ka poze kesyon w yo pa imel. W ap ka pale ak pwofesè a dirèkteman pa telefòn oswa pa videyo de fwa pandan sesyon an.

 

Sa w ap bezwen

  • Yon òdinatè oubyen yon tablèt oswa yon telefòn entèlijan
  • Yon koneksyon entènèt
  • Yon kas pou w koute
  • Yon micro
  • Yon lojisyèl pou konvèsasyon videyo (tankou Hangout oswa Skype)

Pri kou a

40 $ CA.

*Se lè ou peye kou a enskripsyon w lan ap anrejistre.

 

Fason ou ka peye

Ou ka peye ak kat kredi oswa nan Paypal.

Pataje pòs la