Kou kreyòl dezyèm lang

Si ou deja gen kèk konesans sou lang kreyòl la paske paran w pale kreyòl oswa ou te suiv kèk kou kreyòl, kou sa a ape de w amelyore konesans ou. W ap pi byen konprann gramè kreyòl la ak òtograf kreyòl. Anplis, w ap kapab pratike kreyòl la pou w ka pale l epi ekri l pi byen.

Kantite tan kou a dire :

Kou sa a gen 10 leson ladan l. Ou ka chwazi pran youn oubyen de leson chak semèn. Si w pran 2 leson chak semèn, w ap fini nan 5 semèn. Si w pran 1 leson chak semèn, w ap fini nan 10 semèn.

 

Jan kou a dewoule

W ap ka koute konvèsasyon moun ki pale kreyòl ak kèk estrè videyo. N ap voye dokiman pou ou avan oswa apre chak leson pou w ka travay. W ap gen yon pwofesè w ap ka poze kesyon w yo pa imel. W ap ka pale ak pwofesè a dirèkteman pa telefòn oswa pa videyo de fwa pandan sesyon an.

 

Sa w ap bezwen

  • Yon òdinatè oubyen yon tablèt oswa yon telefòn entèlijan
  • Yon koneksyon entènèt
  • Yon kas pou w koute
  • Yon micro
  • Yon lojisyèl pou konvèsasyon videyo (tankou Hangout oswa Skype)

 

Pri kou a :

80 $ CA.

*Se lè ou peye kou a enskripsyon w lan ap anrejistre.

 

Fason ou ka peye

Ou ka peye ak kat kredi oswa nan Paypal.

Pataje pòs la