Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an – Yon liv ou dwe posede!

Liv sa a enpòtan pou de gwo rezon. Premye rezon an, se paske manke bonjan liv gramè ki dekri lang kreyòl la e se youn nan bagay moun k ap denigre lang nan konn pran kòm agiman. Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an vin konble tou vid sa a. Dezyèm rezon an, se paske liv Gramè deskriptif kreyòl ayisyen an, se pa yon moun ki jis renmen lang nan ki ekri l, men se yon lengwis ki gen bon zouti pwofesyonèl pou l analize lang nan nan tout fondalnatal li.

Men, se pa sa sèlman. Fason liv la ekri a vrèman pratik. Men kèk bon pwen ki fè liv la vrèman enteresan.

  • Liv la ekri yon fason ki klè. Menmsi ou pa byen konnen lang kreyòl la, menmsi ou pa espesyalis nan zafè lang, w ap konprann esplikasyon yo byen fasil.
  • Gen plizyè tablo ak lòt ilistrasyon ki ap pèmèt ou kenbe enfòmasyon ki pi enpòtan yo.
  • Nan fen liv la, gen yon endèks k ap pèmèt ou chèche tèm ou bezwen esplikasyon sou yo.
  • Anpil egzanp ki nan liv la soti nan tèks ki egziste. Tèks sa yo soti nan woman, pwezi, nouvèl, pyès teyat, lodyans ak chante ki fèt an kreyòl.

Kounye a, li rete pou w wè ak je pa w epi pou w pwofite liv sa a. Kit ou Ayiti, Etazini oswa Kanada, liv la disponib pou ou. Ou kapab achte l sou entènèt tou. Klike sou lyen sa a  pou w wè ki kote w ap ka achte liv la.

 

Pataje pòs la