Kou kreyòl pour etranje : Nivo 1 – Debitan

Apre kou sa a w ap kapab prezante tèt ou oswa reponn kesyon senp sou tèt ou. W ap kabab konprann epi itilize fòmil politès, kèk pwovèb ak espresyon kreyòl yo sèvi nan konvèsasyon toulejou. W ap konprann kèk aspè kiltirèl pou w konsidere nan konvèsasyon yo ak lè ou fèk rankontre yon moun.

Kantite tan kou a dire

Kou sa a gen 15 leson ladan l. Ou ka chwazi pran youn oubyen de leson chak semèn. Si w pran de (2) leson chak semèn, w ap fini nan 5 semèn. Si w pran yon (1) leson chak semèn, w ap fini nan 10 semèn.

 

Jan kou a dewoule

W ap ka koute konvèsasyon moun ki pale kreyòl ak kèk estrè videyo. N ap voye dokiman pou ou avan oswa apre chak leson pou w ka travay. W ap gen yon pwofesè w ap ka poze kesyon w yo pa imel. W ap ka pale ak pwofesè a dirèkteman pa telefòn oswa pa videyo de fwa pandan sesyon an.

 

Sa w ap bezwen

  • Yon òdinatè oubyen yon tablèt oswa yon telefòn entèlijan
  • Yon koneksyon entènèt
  • Yon kas pou w koute
  • Yon micro
  • Yon lojisyèl pou konvèsasyon videyo (tankou Hangout oswa Skype)

Pri kou a

120 $ CA.

*Se lè ou peye kou a enskripsyon w lan ap anrejistre.

 

Fason ou ka peye

Ou ka peye ak kat kredi oswa nan Paypal.

Pataje pòs la