Konbyen tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire ?

Gen pwofesè ki konn mande si yon sitiyasyon aprantisaj dwe kadre ak kantite lè ki rezève pou kou a pa semèn. Gen lòt ki panse tan pou kouvri yon sitiyasyon aprantisaj ta dwe kadre ak diferan peryòd egzamen yo prevwa nan ane a. Anvan nou pale sou kantite tan yon sitiyasyon aprantisaj dwe dire, ann fè yon ti rapèl sou kisa yon sitiyasyon aprantisaj ye. ...


Kisa yon sitiyasyon aprantisaj ye?

Imajine yon pwofesè ki pral kòmanse yon kou. Kiyès nan de fraz entwodiksyon pi ba yo k ap bay elèv yo plis anvi suiv kou a ? 1) « Semèn sa a, nou pral etidye fraz sibòdone. » 2) « Semèn sa a, nou pral aprann kòman pou nou ekri yon lèt prezantasyon pou patisipe nan yon konkou. » Siman w ap dakò dezyèm fraz la ap bay elèv yo plis motivasyon pou yo suiv kou a. Poukisa ? Repons lan rete nan yon sèl mo : « sans ». ...


« Yon michan liv gramè kreyòl ayisyen »

Nan yon atik li fenk ekri, lengwis Hugues Saint-fort lonje dwèt sou yon seri mit sou lang kreyòl la ki dwe disparèt. Premye gwo mit lengwistik li site se mit ki fè kwè kreyòl pa yon lang paske kreyòl pa gen gramè. Dapre Hugues Saint Fort, mit sa a « Se pi gwo mit ki egziste lan lespri anpil moun ki ap kritike lang kreyòl ayisyen ». ...


Plis pase 25 nouvo liv an kreyòl nan «Livres en folie» 2016 la

22 yèm edisyon «Livres en folie» a ap prezante plis pase 25 nouvo tit an kreyòl. Liv sa yo fè pati plizyè kategori : gen pwezi, woman, esè, liv jenès, istwa ak kont. Kategori ki pi reprezante se pwezi. Gen nan tit sa yo ki se tradiksyon èv ki te pibliye nan lang etranje. ...


Jounen entènasyonal lang manman : pou yon sistèm edikasyon ki bay bonjan rezilta

Depi nan ane 2000, UNESCO mete sou pye jounen 21 fevriye a kòm jounen entènasyonal lang manman. Pou ane 2016 la, tèm jounen an mete aksan sou kesyon edikasyon nan lang manman. Pou nou site madan Irina Bokova ki se direktris jeneral UNESCO, « nan yon apwòch ki baze sou plizyè lang, lang manman an se kle yon edikasyon efikas k ap pwodui moun ak sosyete ki otonòm » (1). Poukisa e kijan lang kreyòl la, ki se lang manman pifò Ayisyen, ka sèvi kòm zouti ansèyman nan lekòl an Ayiti ? ...


Ala mizè pou chen !

Yo di chen se pi bon zanmi lòm. Ou kwè Ayisyen ladan l tou ? Si gen yon bèt Ayisyen pi pa vle wè, se chen. Anpil espresyon kreyòl montre jan Ayisyen, an jeneral, pa konsidere chen tankou zanmi yo, alewè pou pi bon zanmi yo. Ou pa kwè m ? Anvan w di mwen « manti kou chen », kite m rakonte w istwa Masèl. ...


Sans « manje » nan kèk ekspresyon kreyòl

Premye rezon ki fè yon moun manje, se pou l ka pran swen kò l. Sa vle di premye sans mo manje a se yon bagay ki enpòtan pou lavi paske si yon moun pa manje l ap mouri. Men, lè nou analize kèk ekspresyon nan kreyòl ayisyen an, nou wè yo asosye manje avèk konkèt, reyisit oswa konfò. Ann analize ekspresyon sa yo. ...


Èske ou pale Jagon kreyòl?

Anpil moun ka reflechi avan yo reponn kesyon sa a. Rezon an se paske, an jeneral, yo konsidere jagon kreyòl la tankou langaj sekrè vagabon ak vagabòn sèvi. Souvan se jèn yo ki sèvi ak langaj jagon an pou twonpe vijilans paran yo ak lòt moun, pou yo ka pa konprann sa y ap di antre yo, sitou si yo byen metrize l e yo ka pale l rapid. Se sa k fè anpil paran pa vle pitit yo pale jagon. Yon lòt bò, gen anpil moun ki jis pale jagon pou bon plezi tou. Men, kisa jagon kreyòl la ye? Kijan yo pale l? ...